معرفی شهردار ممقان

 مهندس یوسف نجمی ایلخچی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت شهری