تاریخ : شنبه 28 تير 1399
کد 117

بازدید مهندس نجمی شهردار ممقان از خیابان مفتح

با عنایت به درخواست اهالی محترم واقع در محله علیا خیابان شهید مفتح بن بست دوم در خصوص آسفالت ریزی ، مهندس نجمی از معبر فوق بازدید نمودند و مقرر شد در صورت مشارکت و همکاری ساکنین محترم شهرداری ممقان نیز در اسرع وقت نسبت به آسفالت ریزی اقدام نماید.
روابط عمومی شهرداری ممقان